Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu cardeal.pl – Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Polityka Prywatności Serwisu cardeal.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu cardeal.pl, zebranych i zarządzanych przez Mawey Sp z o.o. i obejmuje wszystkie dane zgromadzone w bazie danych CarDeal, zwane "Zbiorem Danych CarDeal ".

1.2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest w szczególności ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu cardeal.pl przetwarzanych w Zbiorze Danych CarDeal poprzez stworzenie i wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających zapewnić bezpieczeństwo powyższych danych.

1.3. Zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu cardeal.pl, chyba że jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki Prywatności stanowią inaczej.

2. Administrator Danych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji

2.1. Administratorem Zbioru Danych CarDeal zebranych w związku z udziałem Użytkowników w Serwisie cardeal.pl jest Mawey Sp. z o.o. Mawey Sp. z o.o. odpowiada za prawidłowe przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych CarDeal, włączając w to dane osobowe oraz dane pozostałe, których przetwarzanie zostało powierzone przez Mawey Sp. z o.o. innym podmiotom na podstawie stosownej umowy.

2.2. Realizacja niniejszej Polityki Prywatności należy do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

3. Dopełnienie obowiązku informacyjnego

3.1. Mawey Sp. z o.o. informuje Uczestników o:

3.1.1. Adresie i pełnej nazwie administratora danych Zbioru Danych CarDeal (patrz pkt. 2.1).

3.1.2. Celu zbierania ich danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych (lub kategoriach odbiorców) (patrz pkt. 8.1);

3.1.3. Prawie Użytkowników do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (patrz pkt. 11); 3.1.4. Dobrowolności podawania danych osobowych przez Użytkowników (patrz pkt. 5.3).

3.1.5. Informacje określone w pkt. 3.1 są przekazywane Użytkownikom w sposób jasny i zrozumiały w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych www.cardeal.pl, jak również mogą być przekazywane w inny sposób, jaki Mawey Sp. z o.o. uzna za właściwy.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Mawey Sp. z o.o. przetwarza dane zgromadzone w Zbiorze Danych CarDeal w celu realizacji zobowiązań względem Użytkowników Serwisu cardeal.pl wynikających z Regulaminu Serwisu cardeal.pl oraz, zgodnie z treścią zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w celach handlowych, marketingowych i promocyjnych. Stosownie do treści zgody udzielonej przez Użytkowników, dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych także przez Partnerów Programu CarDeal.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Mawey Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem (podstawa prawna: Art. 23 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zwanej dalej "Ustawą").

5.2. Mawey Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych i reklamowych na podstawie zgody na przystąpienie do Serwisu cardeal.pl.

5.3. Udostępnienie przez Użytkowników danych osobowych na rzecz Mawey Sp. z o.o. następuje dobrowolnie.

5.4. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2 w drodze zapisu elektronicznego (poprzez dokonanie rejestracji na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.1) lub w inny sposób określony w Regulaminie Serwisu cardeal.pl lub wskazany przez Mawey Sp. z o.o.(np. na formularzach ankiet lub podczas rozmowy telefonicznej).

5.5. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2, Mawey Sp. z o.o. przetwarza dane Użytkownika na podstawie Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania zobowiązań Mawey Sp. z o.o. względem takiego Użytkownika wynikających z Regulaminu Serwisu cardeal.pl.

5.6. Mawey Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Użytkownika w celach innych niż wskazane w pkt. 4.1 chyba, że:

5.6.1. Mawey Sp. z o.o. będzie uprawniona na mocy Ustawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w innych celach bez uzyskania zgody Użytkownika,

5.6.2. Mawey Sp. z o.o. uzyska uprzednią zgodę Użytkownika, wyrażoną w odpowiedniej formie, na przetwarzania jego danych osobowych w innych celach.

6. Zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

6.1. Mawey Sp. z o.o. przetwarza dane uzyskane od Użytkowników:

6.1.1. W wyniku przystąpienia do Serwisu cardeal.pl (dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.2 lub przekazane Mawey Sp. z o.o. w inny sposób określony w Regulaminie Serwisu cardeal.pl lub wskazany przez Mawey Sp. z o.o.);

6.1.2. W trakcie nabywania przez Użytkownika, przy użyciu Konta Użytkownika, towarów lub usług od Partnerów Zarządzającego Programem (dane o charakterze transakcyjnym);

6.2. Mawey Sp. z o.o. może używać adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub innych nośników komunikacji elektronicznej Użytkownika w celu realizacji swoich zobowiązań względem Użytkowników, udzielania porad lub informowania o zmianach i nowościach w usługach świadczonych w ramach Serwisu cardeal.pl lub prowadzenia innej korespondencji związanej z Serwisem cardeal.pl. Adres taki może być również, w stosunku do Użytkowników, którzy udzielili zgody, o której mowa w pkt. 5.2., wykorzystywany do przesyłania Użytkownikom informacji o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym.

7. Dokładność danych osobowych

7.1. Mawey Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników o takiej treści, jakie zostały jej przekazane przez Użytkowników.

7.2. Mawey Sp. z o.o. uaktualnia dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Zbiorze Danych CarDeal w miarę ich uaktualniania przez Użytkowników.

7.3. Każdy Użytkownik powinien informować Mawey Sp. z o.o. o zmianie swoich danych osobowych, które są przetwarzane w Zbiorze Danych CarDeal, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu cardeal.pl, w celu umożliwienia Mawey Sp. z o.o.

7.3.1. Aktualizacji danych osobowych danego Użytkownika przetwarzanych w Zbiorze Danych CarDeal, oraz

7.3.2. Wywiązania się z zobowiązań Mawey Sp. z o.o. względem Użytkownika wynikających z Regulaminu Serwisu cardeal.pl.  

8. Zasady przetwarzania danych osobowych

8.1. Mawey Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych CarDeal jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Partnerów w celach marketingowych, mogą być udostępnione Partnerom Programu CarDeal zgodnie z zapisem pkt. 4.1.

8.2. Mawey Sp. z o.o. nie oddaje do używania, nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom lub osobom indywidualnym, z zastrzeżeniem, że Mawey Sp. z o.o.:

8.2.1. Może przekazać dane osobowe Użytkowników Partnerom Programu CarDeal na zasadach określonych w pkt. 8.1, oraz

8.2.2. Może powierzyć przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 9.1.4. W żadnym wypadku dane osobowe nie zostaną udostępnione przez Mawey Sp. z o.o. agencjom marketingowym.

8.2.3. Mawey Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe przetwarzane w Zbiorze Danych CarDeal, jeżeli będzie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa.

9. Zabezpieczenia danych osobowych

9.1. Mawey Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed jakimkolwiek nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem.

9.1.1. Mawey Sp. z o.o. chroni dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem ich przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, zniekształceniem lub nieupoważnionym usunięciem.

9.1.2. Mawey Sp. z o.o. chroni wszystkie dane osobowe Użytkowników niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane.

9.1.3. Stosuje się następujące środki ochrony danych osobowych:

9.1.3.1. Środki ochrony fizycznej, np. całodobowa ochrona budynku, w którym umieszczone są serwery zawierające Zbiór Danych CarDeal (m.in. przy wykorzystaniu systemu monitoringu), stosowanie zamków elektronicznych do pomieszczeń oraz systemu alarmowego;

9.1.3.2. Środki organizacyjne, np. ograniczenie dostępu do Zbioru Danych CarDeal, zobowiązanie pracowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych do zachowania poufności, szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

9.1.3.3. Środki w ramach oprogramowania, np. stosowanie autoryzacji dostępu do Zbioru Danych CarDeal poprzez wprowadzenie haseł, stosowanie wygaszaczy ekranów, zainstalowanie urządzeń eliminujących zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej oraz urządzeń podtrzymujących zasilanie w przypadku jego awarii, stosowanie zabezpieczeń przy przesyłaniu danych np. przesyłanie danych przy wykorzystaniu technologii szyfrującej, ochrona serwera, na którym znajduje się Zbiór Użytkowników Serwisu www.cardeal.pl od strony sieci wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu tzw. firewall, prowadzenie rejestru logowań do Zbioru Danych CarDeal.

9.1.4. W razie powierzenia przez Mawey Sp. z o.o. przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi zgodnie z Art. 31 Ustawy, Mawey Sp. z o.o. zobowiąże taki podmiot do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w stosownej umowie łączącej Mawey Sp. z o.o. z takim podmiotem oraz zgodnie z instrukcjami Mawey Sp. z o.o., w tym, w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane zastosuje wymagane prawem środki ochrony fizycznej, środki organizacyjne i środki w ramach oprogramowania mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych CarDeal.

9.1.5. Mawey Sp. z o.o. informuje swoich pracowników o polityce i procedurach ochrony danych osobowych.

9.1.6. W przypadku konieczności usunięcia danych osobowych ze Zbioru Danych CarDeal, dane te będą usuwane ze szczególną starannością, w taki sposób by uchronić je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

9.1.7. Mawey Sp. z o.o. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo będą do Zbioru Danych CarDeal wprowadzane oraz komu będą przekazywane.

9.1.8. Mawey Sp. z o.o. prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych CarDeal. Osoby, mające dostęp do takich danych osobowych, zobowiązane są do zachowania ich w poufności, także po ustaniu zatrudnienia.

9.1.9. Mawey Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez operatorów stron internetowych, z którymi można połączyć się poprzez strony internetowe www.cardeal.pl i zaleca użytkownikom swoich stron internetowych zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych stosowaną przez takiego operatora przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach.

9.2. Cookies i Log Files

9.2.1. Cookies mogą być używane w niektórych strefach strony internetowej www.cardeal.pl. Cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym użytkownika, który śledzi nawigację strony - cookie może być przykładowo używany do przechowywania informacji dotyczących rejestracji, w taki sposób, by użytkownik nie musiał podawać ich przy każdorazowym odwiedzaniu strony.

9.2.2. W celu stworzenia statystyki użytkowników stron internetowych www.cardeal.pl, Mawey Sp. z o.o. może rejestrować pewne informacje takie jak np. domena czy typ przeglądarki, aby identyfikować kategorie użytkowników. Powyższe informacje w żadnym wypadku nie pozwolą na identyfikację użytkownika.

10. Uzyskiwanie informacji

10.1. Mawey Sp. z o.o. udostępnia niniejszą Politykę Prywatności Użytkownikom oraz innym zainteresowanym osobom na stronach internetowych www.cardeal.pl, o których mowa w pkt. 3.2 lub w inny sposób.

11. Kontrola danych osobowych przez Użytkownika

11.1. Każdy Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych CarDeal, a zwłaszcza:

11.1.1. Prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

11.1.2. Prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych;

11.1.3. Prawo do uzyskania informacji od kiedy jego dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych oraz prawo żądania podania treści tych danych w powszechnie zrozumiałej formie;

11.1.4. Prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe,

11.1.5. Prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania jego danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

11.1.6. Prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli takie dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

11.1.7. Prawo do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, w przypadkach określonych w Ustawie,

11.1.8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w Ustawie.

11.2. Wszelkie żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 powinny być skierowane do Mawey Sp. z o.o., na adres pocztowy lub drogą poczty elektronicznej na adres bok@CarDeal.com oraz powinny identyfikować osobę występującą z pytaniem, żądaniem i sprzeciwem (tzn. należy wskazać imię, nazwisko, datę urodzenia osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz numer telefonu komórkowego).

11.3. Żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 mogą być zgłoszone przez Użytkowników w dowolny sposób, jednakże ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych CarDeal, Mawey Sp. z o.o. zaleca występowanie z żądaniami i sprzeciwami na piśmie. Zastosowanie formy pisemnej nie ma na celu ograniczenia uprawnień kontrolnych Użytkownika, ale ochronę jego danych osobowych przed nieupoważnionym udostępnieniem osobom trzecim. Umożliwienie Użytkownikowi kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych wymaga bowiem identyfikacji osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz udokumentowania złożenia takiego żądania lub sprzeciwu.

11.4. Użytkownik może zostać obciążony niezbędnymi kosztami związanymi z dopełnieniem przez Mawey Sp. z o.o. obowiązków informacyjnych, o których mowa powyżej. W każdym przypadku Użytkownik zostanie jednak poinformowany o wysokości takich kosztów przed ich poniesieniem przez Mawey Sp. z o.o.

11.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w pkt. 11.1 (11.1.1), (11.1.2), (11.1.3), (11.1.4) i (11.1.5), nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

11.6. Na wniosek Użytkownika, zgłoszony w sposób przewidziany w pkt. 11.2, Mawey Sp. z o.o. jest zobowiązany, w terminie do 30 dni, poinformować o przysługujących Użytkownikowi prawach na mocy Ustawy.

11.7. Mawey Sp. z o.o. ma prawo odmówić udzielenia informacji i udostępnienia danych w przypadkach przewidzianych w Ustawie.